Kielce dnia 8 sierpnia 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 3820/17/685 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "DRZEWIARZ" W KOŃSKICH, KRS 105701, ADRES UL. MŁYŃSKA 16, 26-200 KOŃSKIE REGON 290569399, NIP 6581003166 .

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

Referendarz sądowy Katarzyna Duda-Fura

 

Z up. Kierownika Sekretariatu

                                                                                                 Stażysta Paweł Tatarczuch