Kielce dnia 22 września 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 9632/17/032 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "SANBUD" w likwidacji w Sandomierzu, KRS 274844, adres Sandomierz, ul. Mickiewicza 15, 27 - 600 Sandomierz. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

Referendarz sądowy Piotr Belski