Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 9695/17/161 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PODEX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, KRS 114314, adres Kielce, ul. Paderewskiego 11/14, 25 - 017 Kielce.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

Kielce, dnia 22 września 2017 roku

Referendarz sądowy Piotr Belski