Kielce, 02.10.2017 r

 

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 11982/17/379 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka akcyjna w Kielcach, KRS 225530, adres Ul. Św. Leonarda 18, 25-953 Kielce.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

 

 

                                                                             Na zarządzenie referendarza