Kielce, 10.10.2017 r.

 

            Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 11807/17/715 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „INSTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, KRS 15655, adres: 25-561 Kielce, ul. Witosa 66 D. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

                                                                Na zarządzenie ASR Agaty Mazur