Kielce 10.10.2017 r.

            Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 11879/17/764 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo–Handlowe K & M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Działoszycach, KRS 74005, adres: 28-440 Działoszyce, ul. Kościuszki 2. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

                                                                Na zarządzenie ASR Agaty Mazur