„W dniu 03 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał w sprawie sygn. akt VIII Ns 750/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Halinie Elżbiecie Pękalskiej z domu Marcjan, córce Stanisława i Marianny, zmarłej w dniu 15 sierpnia 2015 roku w Końskich, ostatnio stale zamieszkałej w Kielcach. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”