W dniu 16 sierpnia 2017 roku spadkobierca Anna Łukasik złożyła w Sądzie Rejonowym w Kielcach wykaz inwentarza po Januszu Włodzimierzu Łukasiku, synu Władysława i Jadwigi numer PESEL 71012011713, zmarłym w dniu 19 maja 2017 roku w miejscowości Rękoraj, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem: Siedlce 115A, 26-060 Chęciny. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.