W Sądzie Rejonowym w Kielcach jako sądzie spadku wydano postanowienie o spisie inwentarza spadku po Arturze Filipowiczu synu Jerzego i Krystyny, ostatnio zamieszkałym ulica Tarnowska 8/66 25-394 Kielce, zmarłym w dniu 12 listopada 2013 roku w Krakowie. Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza