W Sądzie Rejonowym w Kielcach, jako sądzie spadku, złożono wykaz inwentarza spadku po Zdzisławie Michalskim synu Henryka i Ireny numer PESEL 43111901790, ostatnio zamieszkałym w Kielcach przy ul. Zamenhoffa 9/7, zmarłym w dniu 18 czerwca 2015 roku w Kielcach. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w ar. 637 § 1 k.p.c. tj. każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Sąd poucza także, że w/w osoby mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.