Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 8817/18/529 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu spółki STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI SANDOMIERSKIEJ "PERSPEKTYWA" , KRS 204152 , adres: ul. Mickiewicza 34 , 27-600 Sandomierz ,Regon- 381200123 ,NIP-brak .

 

 Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

                                                  Na zarządzenie referendarza sądowego