Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 8038/18/764 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ELEKTROLIM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kielcach, KRS 196726, adres: 25-020 Kielce, ul. Chęcińska 4 lok. 218. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

 

Na zarządzenie

RSR Katarzyny Małek-Niedzielskiej